Algemene voorwaarden

Retro Verso verkoopt retro geïnspireerde dameskleding, schoenen en accessoires met een nostalgische look naar de gouden jaren zestig en zeventig. Naast een webwinkel heeft Retro Verso ook een fysieke winkel, gevestigd aan de Louis D'Haeseleerstraat 2, 9300 Aalst, België.

Met deze algemene voorwaarden onderschrijft hij het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg en het BeCommerce code van gedrag

Algemene voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zullen treden in werking op 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en aangeleverd worden;
 6. Duur overeenkomst : een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzaam medium : elk hulpmiddel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een daarop afgestemde periode mogelijk maakt. waarvoor de informatie bedoeld is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Contract op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst exclusief of mede gebruik wordt gemaakt. een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping : het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in bijlage I van deze voorwaarden; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Technologie voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: RETRO VERSO
Handelend onder de naam / namen:
- RETRO VERSO

Bedrijfsadres:
Louis D'Haeseleerstraat 2
9300 Aalst

Telefoonnummer: +32 (0) 53 83 46 86

Toegankelijkheid:
Van dinsdag t / m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

E-mailadres: info@retroverso.be

BTW-nummer: BE0677758893

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer te raadplegen zijn en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. .
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld. eenvoudig op te bergen op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.​

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  • informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  • de prijs, inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een verlengde transactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd die overeenkomstig de vorige leden van dit artikel is vastgesteld.
 2. Als de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. .

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd nageleefd als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument de bedenktijd herroept nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de levering van de dienst of de levering van niet verkoopklaar gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid gedurende de bedenktijd aanvangt, is de consument de ondernemer een verschuldigd bedrag dat evenredig is aan dat deel van de verplichting dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met het volledig nakomen van de verplichting.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder regie van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af te nemen;
 3. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten voor personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een extra garantie van de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij de consument bepaalde rechten of aanspraken toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in het geval dat hij zijn deel niet is nagekomen. van de overeenkomst.​

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de daarvoor bestemde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels. en een opzegtermijn van minimaal één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument verzet zich tegen deze uitgebreide overeenkomst. kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de bedenktijd te worden voldaan. overeenkomst. Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument zijn betalingsverplichting (en) niet op tijd nakomt, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de niet tijdige betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, betaling binnen deze termijn van 14 dagen is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door zowel de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Thuiswinkel. Geschillencommissie. , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag ( www.sgc.nl
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient het geschil uiterlijk 12 maanden na de dag waarop de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie te worden ingediend.
 5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst bij de ondernemer.
 6. Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk moeten aangeven of hij dit wenst dan wel dat hij wil dat het geschil door de bevoegde rechter wordt behandeld. Als de ondernemer niet binnen de termijn van vijf weken kennis heeft genomen van de keuze van de consument, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie ( www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie behandelt een geschil niet of beëindigt de procedure indien de ondernemer surseance van betaling heeft gekregen, failliet is gegaan of zijn bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie is behandeld ter zitting en besluit. is erop gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Consumentengeschillen (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, is bij voorkeur de Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de methode om diensten op afstand te verkopen of aan te bieden.​ Voor alle overige geschillen is de overige erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org garandeert dat haar leden het bindend advies van de Geschillencommissie Thuiswinkel zullen naleven, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantie wordt nieuw leven ingeblazen als het bindend advies is bekrachtigd na een rechterlijke toetsing en de uitspraak die dit bewijst definitief is geworden. Tot een bedrag van € 10.000, - per bindend advies, zal dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument worden uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000, - per bindend advies, wordt € 10.000, - uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid zich aan het bindend advies houdt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer dan € 10.000, - bedraagt, wordt de consument aangeboden zijn vordering over te dragen aan Thuiswinkel.org voor zover deze het bedrag van € 10.000, - overschrijdt, waarna deze organisatie de vergoeding op eigen naam en kosten zal voldoen. . zal hier wettelijk om vragen om de consument tevreden te stellen.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij eventuele wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt annuleren)

 • Aan: [naam ondernemer]

  [geografisch adres van de ondernemer]

  [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [e-mailadres of elektronisch adres van de ondernemer]

 • Ik / wij * deel / delen * u hierbij mede dat ik / wij * onze overeenkomst betreft

  de verkoop van de volgende producten: [productbeschrijving] *

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *

  het verlenen van de volgende dienst: [specificatie van de dienst] *,

  ingetrokken / ingetrokken *

 • Besteld op * / ontvangen op * [datum bestelling diensten of ontvangst producten]
 • [Naam van consument (en)]
 • [Adres van consument (en)]
 • [Handtekening van consument (en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

* Schrap wat niet van toepassing is of vul in wat van toepassing is.

Bijlage II: Preventie van namaak

De ondernemer biedt te allen tijde alleen producten aan die hij inkoopt bij de oorspronkelijke fabrikanten en hun groothandels. Bij twijfel over de echtheid van producten kan de consument op de website meer informatie en tips vinden https://www.eccbelgie.be Bij een vermoeden van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via het Meldpunt ( https://meldpunt.belgie.be/meldpunt


Download PDF