Algemene voorwaarden

Retro Verso verkoopt duurzame kleurrijke dameskleding. Naast een webwinkel heeft Retro Verso ook een fysieke winkel, gevestigd te Louis D'Haeseleerstraat 2, 9300 Aalst, België.

Met deze algemene voorwaarden onderschrijft zij het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg en de BeCommerce code van gedrag .

Algemene voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treedt in werking op 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Naleving en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Di sputes
Artikel 18 - Industriegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen< br>Artikel 20 - Wijziging Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken , digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument :   de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzaam medium : elk hulpmiddel - inclusief e-mail - waarmee de consument of ondernemer informatie kan opslaan die aan hem persoonlijk is gericht op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een op het doel afgestemde periode vergemakkelijkt. waarvoor de informatie is bedoeld en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en die producten, (toegang tot) digitale content aanbiedt en/of diensten aan consumenten op afstand;
 10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale content en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt.een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Technologie voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer daarbij samen hoeven te zijn dezelfde kamer op hetzelfde moment.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: RETRO VERSO
Handelend onder de naam(en):
- RETRO VERSO

Bedrijfsadres:
Louis D'Haeseleerstraat 2
9300 Aalst

Telefoonnummer: +32 (0) 53 83 46 86

Toegankelijkheid:
Van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

E-mailadres: info@retroverso.be

BTW-nummer: BE0677758893

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt overeenkomst tot stand komt, hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden op zodanige wijze langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld. dat ze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg is kennis te nemen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is het geval van tegenstrijdige voorwaarden. .

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5  -  De overeenkomst

 1. Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd , kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen , zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. t2>
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen op een duurzame drager:
  • het bezoekadres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • informatie over garanties en bestaande after-sales service;
  • de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) te vermelden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, weigert een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd.
  • indien de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument om over de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige paragrafen van dit artikel.
 2. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. product. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.< /li>
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van terugzending van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of de ondernemer aangeeft dat hij de kosten zelf zal dragen, consument hoeft de kosten voor retournering niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verlening van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor het verrichten van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, als:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument heeft tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
 8. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9  -  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. t0> Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen;
 3. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten personenvervoer;
 5. Dienstovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed
 12. Verzegelde audio-, video-opnames en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze link gebonden aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. overeenkomst en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen. .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. t0> Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval zal de consument consument heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. li>

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • op elk moment opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument zich verzet tegen deze verlengde overeenkomst. kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen termijn.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen. dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Als vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden dan ook met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst(en) voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betaling te voldoen verplichtingen is na niet-betaling binnen deze termijn van 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen een maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van de vermelde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org . De klacht wordt vervolgens zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.< /li>

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument en de ondernemer bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag ( www.sgc.nl ).
 3. Een geschil wordt alleen door de Geschillencommissie in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
 4. Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, dient het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer.
 5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst bij de ondernemer.
 6. Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk moeten aangeven of hij dit wenst dan wel het geschil wil laten beslechten. behandeld door de bevoegde rechter. Indien de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken verneemt, is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals gesteld in het reglement van de Geschillencommissie ( www.degeschillencommissie.nl/over-ons /de-commissies/2404/thuiswinkel ). De beslissingen van de Geschillencommissie worden bindend advies gegeven.
 8. De Geschillencommissie neemt een geschil niet in behandeling of staakt de behandeling indien aan de ondernemer surséance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie is behandeld ter terechtzitting en een definitieve beslissing. is erop gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, is de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de wijze van verkoop of dienstverlening op afstand. . Voor alle overige geschillen de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Artikel 18 - Industriegarantie

 1. Thuiswinkel.org garandeert dat haar leden het bindend advies van de Geschillencommissie Thuiswinkel zullen naleven, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantie komt weer terug als het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gehouden en het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk is geworden. Tot een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument betaald. Bij bedragen groter dan € 10.000 per bindend advies wordt € 10.000 uitgekeerd. Voor het eigen risico heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt ​​aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer groter is dan € 10.000,- wordt de consument aangeboden zijn vordering over te dragen aan Thuiswinkel.org voor zover deze het bedrag van € 10.000 te boven gaat, waarna deze organisatie de betaling op eigen naam en kosten zal verrichten. zal dit wettelijk vragen om de consument tevreden te stellen.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat zij door de consument op een toegankelijke manier op een duurzame drager.

Artikel 20 - Wijziging Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op behoorlijke wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de bepaling die het meest gunstig is voor de consument zal zegevieren.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u het contract wilt herroepen)

 • Aan: [naam ondernemer]

  [geografisch adres van de ondernemer]

  [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [e-mailadres of elektronisch adres van de ondernemer] 

 • Ik / wij * deel / deel * hierbij mede dat ik / wij * betreffende onze overeenkomst

  de verkoop van de volgende producten: [productbeschrijving] *

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding van digitale inhoud] *

  de levering van de volgende dienst: [specificatie van de dienst] *,

  ingetrokken / ingetrokken *

   

 • Besteld op * / ontvangen op * [datum van bestelling voor services of ontvangst van producten]  
 • [Naam consument(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

* Verwijder wat niet van toepassing is of vul in wat van toepassing is.

Bijlage II: Preventie van namaak

De ondernemer biedt te allen tijde alleen producten aan die hij bij de oorspronkelijke fabrikanten en hun groothandel koopt. Bij twijfel over de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden over de website https://www.eccbelgie.be . In geval van Bij vermoeden van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via het Meldpunt ( https://meldpunt.belgie.be/meldpunt  ).

Afdrukken.